Village of Goehner, Precinct K, Seward County, Nebraska, United States