Strothied Cemetery, Sheridan County, Nebraska, United States