Village of Byron, Chester Precinct, Thayer County, Nebraska, United States