Meridian Cemetery, Thayer County, Nebraska, United States