Norway, Thomas Precinct, Thomas County, Nebraska, United States