Macy, Blackbird Township, Thurston County, Nebraska, United States