Township of Thayer, Thurston County, Nebraska, United States