Village of Winnebago, Winnebago Township, Thurston County, Nebraska, United States