Township of Eureka, Valley County, Nebraska, United States