Township of Michigan, Valley County, Nebraska, United States