Spring Mills, Allegany County, New York, United States