Village of Palmyra, Wayne County, New York, United States