Starkey Methodist Cemetery, Yates County, New York, United States