Old Union Cemetery, Newton Township, Miami County, Ohio, United States