Village of Milton Center, Milton Township, Wood County, Ohio, United States