Sopertown, Columbia Township, Bradford County, Pennsylvania, United States