Borough of Palmerton, Carbon County, Pennsylvania, United States