Township of Hamilton, McKean County, Pennsylvania, United States