Borough of Newton Hamilton, Mifflin County, Pennsylvania, United States