Township of Farmington, Warren County, Pennsylvania, United States