Town of Verdon, Brown County, South Dakota, United States