City of Menno, Hutchinson County, South Dakota, United States