Township of Farmington, Lake County, South Dakota, United States