Norway Lutheran Cemetery, Edison Township, Minnehaha County, South Dakota, United States