City of Egan, Moody County, South Dakota, United States