City of Lynchburg, Lynchburg City, Virginia, United States