Town of Fairfield, Spokane County, Washington, United States