Town of Gordon, Douglas County, Wisconsin, United States