Myra, Trenton Town, Washington County, Wisconsin, United States