George Rice Johnson, b. Nov 13, 1930, d. Nov 20, 2006