Charles J Harrison, b. Feb 27, 1944, d. Jan 19, 1991