Katherine Rita Ainsworth, b. Nov 10, 1924, d. Jul 11, 1992