Township of Eldorado, Benton County, Arkansas, United States