Township of Esculapia, Benton County, Arkansas, United States