Township of Mount Vernon, Benton County, Arkansas, United States