Township of Prairie, Newton County, Arkansas, United States