Township of Canton, Benton County, Iowa, United States