Township of Bygland, Polk County, Minnesota, United States