Township 4, Benton County, Arkansas, United States