Township 9, Benton County, Arkansas, United States