Township of White, Newton County, Arkansas, United States