Salem Cemetery, Hamilton County, Nebraska, United States