Skagway, Skagway Municipality, Alaska, United States