Township 5, Benton County, Arkansas, United States