Township of Keystone, Polk County, Minnesota, United States