City of Hebron, Thayer County, Nebraska, United States