Township 1, Benton County, Arkansas, United States