Township 12, Benton County, Arkansas, United States