Township 13, Benton County, Arkansas, United States