Township 3, Benton County, Arkansas, United States